JUDr. Kateřina Duffková, LL.M., advokátní kancelář
+ 420 602 272 046

Základní oblasti poskytování právních služeb:


Právo obchodních korporací, živnostenské podnikání

 • Zakládání obchodních společností (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.), evropských společností a družstev
 • Organizace a řízení valných hromad
 • Zahájení živnostenského podnikání
 • Změny zápisu v obchodním, živnostenském nebo jiném veřejném rejstříku (změna jednatele, sídla, názvu společnosti, výše základního kapitálu, převody obchodních podílů apod.)
 • Poradenství při poskytování úvěrů a půjček včetně řešení vhodné formy zajištění závazků
  Zastupování klienta při jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty (řízení před rejstříkovým soudem, finančním úřadem apod.)
 • Příprava právních rozborů a stanovisek
 • Likvidace a zrušení společností, a to včetně řízení před rejstříkovým soudem


Občanské právo

 • Vyhotovování komplexní smluvní dokumentace dle nového občanského zákoníku (zejména smlouvvy o převodu nemovitostí, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek, smlouvy o obchodním zastoupení, zástavní a zajišťovací smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene apod.)
 • Možnost advokátní úschovy – složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • Převody členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
 • Prohlášení vlastníka budovy
 • Zastupování v řízeních před katastrálními úřady
 • Nájemní vztahy týkajících se bytových i nebytových prostor (smlouvy nájemní, podnájemní)
 • Náhrady škody, uplatňování nároku na náhradu škody


Procesní právo

 • Řízení před obchodním rejstříkem
 • Řízení před katastrálním úřadem
 • Řízení před živnostenským a finančním úřadem
 • Jiná správní řízení
 • Občanské soudní řízení
 • Rozhodčí řízení
 • Ústavní stížnosti


Rodinné právo

 • Zastupování v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná)
 • Zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného), vypracování dohod
 • Zastupování v řízeních o vypořádání společného jmění manželů (sepisování dohod o vypořádání společného jmění manželů)
 • Zastupování v řízeních o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela, rozvedeného manžela


Trestní právo

 • Obhajoby klientů v trestním řízení
 • Zastupování poškozených v trestním řízení
 • Vyhotovení související právní dokumentace


Insolvence

 • Insolvenční návrhy
 • Zastupování klienta v insolvenčním řízení, a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele
 • Zastupování věřitelů ve věřitelských výborech
 • Zastupování v incidenčních sporech
 • Poradenství společnostem nebo podnikatelům ohroženým úpadkem
 • Vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku


Duševní vlastnictví

 • Ochrana před nekalou soutěží (právní pomoc při vyhodnocení, zda došlo k jednání naplňujícímu znaky nekalé soutěže, zastupování klienta při uplatnění jeho nároků vůči protistraně, případně v soudním řízení o vydání předběžného opatření a o náhradu škody)
 • Ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu (přihlášky, změny v zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví apod.)
 • Autorské právo
 • Licence
 • Franchising
 • Internetové právo


Pracovní právo

 • Poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • Uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • Přípravy pracovněprávních dokumentů – pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, smlouvy o výkonu funkce, interní právní předpisy zaměstnavatele např. pracovní řády
 • Vznik, změna a zánik pracovního poměru (pracovní smlouvy, výpovědi z pracovního poměru, dohody o ukončení pracovního poměru apod.)


Cenné papíry

 • Problematika cenných papírů (směnky, šeky)
 • Úschova cenných papírů a jiných listin